นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

นโยบายฉบับนี้จะใช้กับ เว็บไซต์ www.incart.co ซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้บริษัท Muze Innovation Co.,Ltd. เว็บไซต์ inCart.co ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายัง เว็บไซต์ www.incart.co (ซึ่งต่อไปในนโยบายฉบับนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์ inCart")


A. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่เข้ามายังเว็บไซต์ inCart.co ทางเว็บไซต์ inCart.co จะต้องจัดเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ ได้แก่ อีเมลแอดเดรส (Email Address), ชื่อ (Name), ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address), เขตไปรษณีย์ (ZIP Code), หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number)

2. ในกรณีที่สมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการ (Register / Sign up) เพื่อสมัคร สมาชิกหรือเพื่อ ใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์ inCart.co จะต้องเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้แก่ เพศ (Sex), อายุ (Gender), สิ่งที่ โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites), ความสนใจ (Interests), หรือ หมายเลขบัตรเครดิตที่ถูกเข้ารหัส (Encoded Credit Card Number) ซึ่งทาง ธนาคารที่ให้บริการ บัตรเครดิตเท่านั้นจะเก็บข้อมูลที่แท้จริง และที่อยู่ในการ แจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) รวมถึงเอกสารที่ระบุ ถึงข้อมูลผู้ใช้บริการ เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาสมุด บัญชีธนาคาร, สำเนาเอกสาร จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ ในการนำสถิติไปใช้ ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ เว็บไซต์ inCart.co จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูล บางอย่างเพิ่มเติม ด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address), ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type), โดเมนเนม (Domain Name), บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ต่างๆที่ผู้ใช้บริการเยี่ยมชมเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ inCart.co (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

3. ผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบนโยบาย ความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์ต่างๆที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ inCart.co นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่า เว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม, ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไร ทั้งนี้เว็บไซต์ inCart.co จะไม่ผูกพันและไม่รับรองความถูกต้องของข้อความตามที่ได้ มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่ขอ รับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้น ไม่ได้ปฏิบัติการ หรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศ


B. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. เว็บไซต์ inCart.co จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในกิจกรรมต่างๆของเว็บไซต์ inCart.co เท่านั้น

2. เว็บไซต์ inCart.co ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ inCart.co ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการเท่านั้น

3. ในกรณีที่ เว็บไซต์ inCart.co ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติ ในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์ inCart.co เป็นต้น เว็บไซต์ inCart.co จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการ นำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจาก กิจกรรมหรือกิจการของ เว็บไซต์ inCart.co


C. สิทธิของผู้ใช้บริการ ในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกที่จะให้มี การใช้ หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หรืออาจเลือกที่จะไม่รับ ข้อมูลหรือสื่อทางการ ตลาดใดๆ จาก เว็บไซต์ inCart.co ก็ได้ โดยเพียงแต่กรอก ความจำนงดังกล่าว เพื่อแจ้งให้เว็บไซต์ inCart.co ทราบในหน้าเว็บ www.incart.co


D. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ inCart.co จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงาน เพื่อกำหนดสิทธิในการ เข้าถึง หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อรักษา ความลับและความปลอดภัย ของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น เว็บไซต์ inCart.co จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร แบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าว ด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลด้วยการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol

2. เว็บไซต์ inCart.co จะจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาด้วยความยินยอมจากผู้ใช้บริการนั้น อย่างเหมาะสมและจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตลอดจนกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ inCart.co จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีกฏหมายกำหนดให้ทำได้


E. การใช้คุกกี้ (Cookies)

"คุกกี้" คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์ inCart.co ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของผู้ใช้บริการแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของ inCart.co สามารถบันทึก หรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรม ค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่า ผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป

หากผู้ใช้บริการเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว คุณผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวกสบาย ในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ "คุกกี้" จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่คุณแวะ หรือเยี่ยมชม หรือท่อง เว็บไซต์ต่างๆ

ทั้งนี้ เว็บไซต์ inCart.co จะนำข้อมูลที่ "คุกกี้" ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ inCart.co เพื่อปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการของ เว็บไซต์ inCart.co ต่อไป


F. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ inCart.co มีสิทธิเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือปรับปรุง หรือแก้ไข นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)นี้ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น ผู้ใช้บริการควรอ่านนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ทุกครั้งที่เข้ามาหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ inCart.co

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว็บไซต์ inCart.co ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์ inCart.co ต่อไป โดย สามารถติดต่อกับเว็บไซต์ inCart.co ในหน้าเว็บ www.incart.co

`