ข้อตกลงทั่วไปของการให้บริการ ร้านค้าออนไลน์ inCart (Terms of Service)


1. ความเกี่ยวข้องของผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการระบบร้านค้าออนไลน์ inCart

1.1 inCart.co ภายใต้การผลิตของบริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (Muze Innovation Co., Ltd.) ซึ่งให้บริการระบบร้านค้าออนไลน์ inCart ในชื่อเว็บไซต์ "www.incart.co" ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ"

1.2 การใช้งาน inCart ของผู้ให้บริการ ผู้ซึ่งเป็นสื่อกลางให้บริการระบบร้านค้าออนไลน์ เพื่อการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ในเว็บไซต์ "www.incart.co" ของผู้ให้บริการซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริการ"

1.3 ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดในเว็บไซต์ "www.incart.co" ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" โดยจะแยกได้ดังนี้

1.3.1 ผู้ที่นำสินค้ามาจัดจำหน่ายบนเว็บไซต์ "www.incart.co" ซึ่งผ่านการอนุมัติให้เปิดบัญชีสมาชิกระบบร้านค้าออนไลน์ inCart.co บนเว็บไซต์ "www.incart.co" จากผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ขาย"

1.3.2 ผู้สั่งซื้อสินค้า ซึ่งผ่านการอนุมัติให้ใช้ระบบร้านค้าออนไลน์ inCart.co บนเว็บไซต์ "www.incart.co" จากผู้ให้บริการเพื่อการเยี่ยมชมและสั่งซื้อสินค้าของผู้ขาย ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ซื้อ"


2. การปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ใช้บริการ

2.1 การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้น ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ให้บริการทั้งหมดทุกข้อ

2.2 ให้ถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ แล้วเมื่อดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ผู้ใช้บริการ คลิกปุ่มตกลง (หรือด้วยวิธีอื่นทำนองเดียวกัน) เพื่อเป็นการตกลงยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ให้บริการทั้งหมดทุกข้อ ซึ่งทางผู้ใช้บริการจะมีทางเลือกที่จะยอมรับ หรือไม่ก่อนการเข้าใช้บริการในลำดับถัดไปก็ได้


3. ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือไม่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ หากผู้ให้บริการพบว่ามีกรณีดังต่อไปนี้

3.1 มีกรณีเกี่ยวข้องกับหรือมีจุดประสงค์อื่นๆที่ไม่ใช่เพื่อการซื้อ-ขายสินค้า เช่น

3.1.1 เว็บไซต์รับประกาศสินค้า

3.1.2 เว็บไซต์รวมลิงก์

3.1.3 เว็บไซต์สื่อกลางระหว่างเว็บไซต์

3.1.4 เว็บไซต์ขายสินค้าแบบ Affiliate เป็นต้น

3.2 มีกรณีเกี่ยวข้องกับหรือมีจุดประสงค์ผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น, การข่มขู่หรือดูหมิ่นเหยียดหยาม, หรือส่อไปทางลามก, เซ็กส์ หรือการขายบริการทางเพศ ฯลฯ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงก์ ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อดังกล่าว

3.3 มีกรณีเกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่ายจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยผู้จำหน่ายจะได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือค่านายหน้า

3.4 มีกรณีเกี่ยวข้องกับหรือมีจุดประสงค์เพื่อการตลาดแบบหลายระดับชั้น (MLM) หรือธุรกิจอื่นที่สรรหาสมาชิก และมอบของรางวัลหรือผลตอบแทนให้สำหรับการสรรหาสมาชิกรายอื่นๆ

3.5 มีกรณีผู้ใช้บริการมีประวัติทุจริต ฉ้อโกง ในการซื้อ-ขาย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น (ทั้งในอดีตและ ปัจจุบัน)

3.6 มีกรณีเกี่ยวกับ Hacker, Warez, Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต โทรจัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับซอฟต์แวร์ผิดกฏหมาย

3.7 มีกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือการจำหน่ายสินค้า หรือหลอกลวงผู้อื่น หรือแสดงเอกสารหลักฐานหรือข้อความอันเป็นเท็จ หรือโฆษณาเกินจริง หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรแจ้งให้ผู้ให้บริการและผู้ซื้อได้รับทราบ

3.8 ใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อระบบและอุปกรณ์ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ อาทิเช่น การใช้งานCPU เกินขอบเขตการใช้งาน Email เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งาน โปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใดๆที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ ระบบคอมพิวเตอร์

3.9 มีการนำพื้นที่อีเมล หรือทรัพยากรอื่น ๆ ที่ได้รับบริการไปแจกจ่ายต่อไปยังบุคคลอื่น ในลักษณะให้ฟรี หรือที่เรียกว่า Free email และ Free Hosting

3.10 มีการทำ Commercial Mass Emailing หรือ "Spamming" ไม่ว่าด้วยเหตุผลและพฤติกรรมใดๆก็ตาม เช่น การส่งโฆษณาไปยังอีเมลผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ, การส่งอีเมลโดยใช้ที่อยู่ส่ง-กลับที่ไม่มีจริง, การส่งข้อความลูกโซ่ เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่ง ข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น

3.11 มีข้อมูลและไฟล์ต่างๆ บนเครื่องเซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการ ติดไวรัส มัลแวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

3.12 มีการเพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ การทำงานหรือการแสดงผลส่วนต่างๆของเว็บไซต์ "www.incart.co" หรือร้านค้า เช่น ตะกร้าสินค้า, สัญลักษณ์หรือภาพ, การนำรูปภาพบังแถบ inCart Menu Bar (แถบตำแหน่งบนสุดของเว็บ แสดงข้อมูลต่างๆ) เป็นต้น ไม่ว่าด้วยเหตุผลและวิธีการใดๆก็ตาม

3.13 มีการเพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ หน้าตาของระบบหลังบ้านของ inCart หรือเว็บไซต์ "www.incart.co" ไม่ว่าด้วยเหตุผลและวิธีการใดๆก็ตาม

3.14 มีการจำหน่ายหรือประชาสัมพันธ์สินค้าประเภทใดๆ ที่ถูกจำกัดการจำหน่ายสินค้าตามข้อ 4.

ผู้ให้บริการมีสิทธิพิจารณาและตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวว่าพฤติกรรมใดเข้ากรณีใดที่กำหนดไว้หรือไม่และไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของผู้ใช้บริการหรือไม่ หรือเป็นความผิดของผู้ใช้บริการหรือไม่ก็ตาม ผู้ให้บริการมีสิทธิไม่รับสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือไม่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลใดๆของผู้ใช้บริการไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โดยไม่มีการคืนค่าบริการและค่าเสียหายใดๆและผลการพิจารณาของผู้ให้บริการถือว่าเป็นที่ยุติ


4. ข้อปฏิบัติและข้อจำกัดในการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์สินค้า

ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (กรณีเป็นผู้ผลิตด้วย) ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายและการประชาสัมพันธ์สินค้า และการคุ้มครองผู้บริโภค และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการเพื่อการซื้อขายหรือประชาสัมพันธ์สินค้า ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

4.1 สินค้าผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย

4.2 สินค้าแบบ Affiliate จากเว็บไซต์ออนไลน์อื่นๆ เช่น Amazon.com เป็นต้น

4.3 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภท เช่น การเล่นคาสิโนออนไลน์, สถานที่ที่รับพนันขันต่อ, บิงโก เป็นต้น

4.4 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Download ข้อมูลใดๆไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใด เช่น MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฏหมายทุกประเภท

4.5 สินค้าลอกเลียนแบบไม่ได้รับอนุญาต หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

4.6 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับฝิ่น ยาสูบ ยาเสพติดทุกชนิด หรือบุหรี่ เหล้า เบียร์ รวมถึงสินค้าอื่นใดที่ผิด กฎหมาย

4.7 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์เหล่านี้

4.8 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ถอดรหัสเคเบิ้ลและสัญญาณดาวเทียมเพื่อใช้บริการเคเบิลฟรี

4.9 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง ยาสมุนไพร ยา หรืออาหารเสริม ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาในประเทศไทย เช่น ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ fuco เป็นต้น

4.10 อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการใช้ยาหรือสมุนไพรต่างๆที่ผิดกฎหมาย

4.11 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการรักษาหรือการเยียวยา ฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย ที่ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้

4.12 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์พลุไฟ, วัสดุและสารที่มีพิษ หรือที่ระเบิดได้หรือที่ติดไฟได้ง่าย หรือวัตถุอัตราย หรือมีกัมมันตรังสี ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสร้างสิ่งดังกล่าว

4.13 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธ

4.14 สินค้าที่มีการโฆษณาเกินจริง

4.15 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับบารากู่, บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากู่, น้ำยาสําหรับเติม บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า

4.16 ผู้ให้บริการอนุโลมให้บริการสำหรับการขายสินค้าที่ของส่วนตนของผู้ขายได้ แก่ อสังหาริมทรัพย์, รถยนต์ เท่านั้น

ผู้ให้บริการมีสิทธิลบออกไปหรือทำให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆของสินค้าของผู้ใช้บริการ ข้อจำกัดในการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์สินค้านี้

ผู้ให้บริการมีสิทธิกำหนดรายการหรือประเภทของสินค้าเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการหรือประเภทของสินค้าต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


5. ข้อตกลงในการชำระค่าบริการ

5.1 ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า กับ Online Service (ค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิก) และชำระค่าบริการรายเดือน, ค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอัตราและวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด

5.2 ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกต้องกับผู้ให้บริการ และตกลงให้ผู้ให้บริการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า, ค่าบริการรายเดือน, ค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น ผ่านทางบัตรเครดิตที่ผู้ใช้บริการอนุญาต

5.3 ค่าธรรมเนียมสมาชิกและค่าบริการรายเดือน,ค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะถูกเรียกเก็บ ตามรอบใบแจ้งหนี้ทุก 30 วัน (กรณีใช้บริการเกินรอบบิลถัดไป ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บ ค่าบริการรายเดือนจากผู้ใช้บริการเป็นจำนวนเงินเต็มรอบของใบแจ้งหนี้)

ผู้ให้บริการจะเก็บค่าธรรมเนียมของสถาบันทางการเงินสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินและบัตรเครดิตจากผู้ใช้บริการเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว ตามที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน

5.4 กรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถประมวลผล เพื่อการชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า, ค่าบริการรายเดือน,ค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยใช้บัตรเครดิตใบแรกที่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการ ระบบจะทำรายการอีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่า 3 วัน

หากผู้ให้บริการทำรายการประมวลผลเพื่อการเรียกชำระเงินดังกล่าว รวมทั้งหมด 3 ครั้งแล้วก็ยังไม่สำเร็จ(ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม) ทางผู้ให้บริการอาจระงับการเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้บริการลงชั่วคราว โดยบัญชีของ ผู้ใช้บริการจะถูกเปิดใช้งานอีกครั้ง เมื่อผู้ใช้บริการทำการชำระเงินที่ค้างชำระดังกล่าวทั้งหมดภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการทำรายการประมวลผลเพื่อการเรียกชำระเงินครั้งสุดท้าย หากพ้นกำหนดเวลาแล้วผู้ให้บริการจะปิดบัญชีสมาชิกระบบร้านค้าออนไลน์ inCart.co

5.5 ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ภาษีที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากการสมัครสมาชิก ตลอดจนรายได้จากการขายสินค้า หากผู้ใช้บริการได้รับการยกเว้นการชำระภาษีดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะต้อง แสดงหลักฐาน การยกเว้นภาษีด้วย


6. ข้อตกลงในการคิดค่าบริการและเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการเสริมพิเศษ

ผู้ใช้บริการสามารถขอใช้บริการเสริมพิเศษต่างๆที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ก็ได้

6.1 พื้นที่เก็บเว็บไซต์และการใช้งานรับ-ส่งข้อมูลผ่านเซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการ รวมไปถึงระบบการ ทำงานต่างๆ ของร้านค้าออนไลน์ ทั้งหมดนี้ผู้ให้บริการจะไม่คิดค่าบริการใดๆ

6.2 บริการเสริมพิเศษ คือ ระบบการทำงานในร้านค้าออนไลน์หรือบริการอื่นๆที่ทางผู้ให้บริการ ได้กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ขอบเขตของงานบริการเสริมพิเศษ อัตราค่าบริการและเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถที่จะใช้บริการเสริมพิเศษ ที่ทางผู้ให้บริการกำหนดไว้หรือไม่ก็ได้

6.3 ในกรณีที่ใช้บริการเสริมพิเศษ และมีผลต่อการปรับลดหรือเพิ่มอัตราค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผู้ให้บริการจะใช้อัตราใหม่ในรอบบิลถัดไป

6.4 ผู้ให้บริการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงนโยบาย ตลอดจนกำหนดเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ และบริการเสริมพิเศษ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ และการระงับหรือหยุดให้บริการได้ โดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน หรืออาจจะประกาศในหน้า เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ หรือแจ้งทางอีเมลของผู้ใช้บริการ


7. การปิดบัญชีสมาชิกและการสิ้นสุดการใช้บริการระบบร้านค้าออนไลน์ inCart.co

7.1 ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้บริการไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสิทธิขอปิดบัญชีสมาชิกระบบร้านค้าออนไลน์ inCart.co ได้ในเวลาที่สมควรโดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรตามช่องทางที่กำหนดในเว็บไซต์ "www.incart.co" หรือวิธีอื่นที่ผู้ให้บริการกำหนด

สิทธิในการขอปิดบัญชีสมาชิกระบบร้านค้าออนไลน์ inCart.co ตามข้อนี้จะไม่สามารถขอสิทธิได้ หากผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการจะมีข้อตกลงในเรื่องกำหนดระยะเวลาของการให้บริการกำหนดไว้

7.2 ไม่ว่าในกรณีใช้สิทธิขอปิดบัญชีสมาชิก หรือในกรณีมีการบอกเลิกบริการระบบร้านค้าออนไลน์ inCart.co เพราะเหตุที่ฝ่ายใดปฏิบัติผิดข้อตกลงก็ตาม ผลภายหลังการสิ้นสุดการใช้บริการร้านค้าออนไลน์ inCart.co เป็นดังนี้

7.2.1 ผู้ให้บริการจะหยุดให้บริการทันที ตลอดจนลบหรือปิดกั้นการเข้าถึงร้านค้า และ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้บริการได้อีก

7.2.2 ผู้ให้บริการไม่ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้บริการจะคืนค่าบริการ (กรณีมีการรับค่าบริการไว้ล่วงหน้า) สำหรับระยะเวลาการใช้บริการที่เหลืออยู่เท่านั้น ตัวอย่างเช่น บริการเสริมพิเศษที่ยังเหลืออยู่ ยกเว้นบริการโดเมนเนม (Domain name) ที่จะไม่มีการคืนและผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้อง ค่าเสียหายอื่นๆจากผู้ให้บริการ

ยกเว้นกรณีที่ผู้ใช้บริการถูกบอกเลิกการใช้บริการเนื่องจากปฏิบัติผิดข้อตกลง ผู้ให้บริการไม่ต้องคืนทั้งค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งสิ้น

7.2.3 ให้ถือว่าหนี้ต่างๆที่ค้างชำระหรือยังไม่ถึงกำหนดชำระก็นั้น ได้ถึงกำหนดที่จะคิดคำนวนและชำระทั้งหมดเต็มจำนวนทันที

7.2.4 ผู้ให้บริการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงโดเมนเนม (เปลี่ยนค่า Name Server) ของผู้ใช้บริการหรือย้ายโดเมนเนมของผู้ใช้บริการไปยังผู้ให้บริการรายอื่นได้ และผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าตอบแทนค่าเสียหายอื่นๆจากผู้ให้บริการ


8. ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

นอกเหนือจากที่ระบุในข้ออื่นแล้ว ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับขอบเขตความรับผิดชอบในการ ให้บริการของผู้ให้บริการดังนี้

8.1 ผู้ให้บริการมีหน้าที่เพียงให้บริการในการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าระหว่าง ผู้ใช้บริการกับผู้ซื้อเท่านั้น ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้า ตลอดจนไม่ต้องรับผิดเกี่ยวสินค้าหากสินค้าชำรุดบกพร่อง ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน หรือเกิดอันตราย หรือสินค้าไม่มีคุณภาพ และไม่ต้องผูกพันตามสัญญาหรือข้อตกลงการซื้อขายสินค้า แต่อย่างใด

8.2 ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบและชดเชยต่อความเสียหายต่อผู้ซื้อและบุคคลภายนอกอันเกี่ยวข้องกับสินค้า และเกี่ยวข้องกับสัญญาหรือข้อตกลงการซื้อขายสินค้า โดยเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการฝ่ายเดียวและผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการหากฝ่าฝืนข้อตกลงทั่วไปของการให้บริการร้านค้าออนไลน์ ภายใต้ inCart.co นี้ด้วย

8.3 ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่าบริการจะมีอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการหยุดหรือไม่มีข้อ บกพร่องใดๆ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำโดยจงใจ หรือโดยประมาทเลินเล่อในการทำหน้าที่ของบุคคลที่สาม เช่น ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต, การติดขัดในช่องสัญญาณ, เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย, อัคคีภัย, หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหา ที่มิได้เกิดจากผู้ให้บริการ


9. ข้อตกลงในการสำรองข้อมูล

ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่อยู่ภายในเว็บไซต์นั้น สูญหายหรือเสียหายไปไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ รวมถึงเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ

ถึงแม้ผู้ให้บริการจะมีบริการสำรองข้อมูลของผู้ใช้บริการ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลนั้น จะมีความถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดตามความสามารถของผู้ให้บริการในการนำข้อมูลกลับคืนมา


10. ข้อตกลงในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและรหัสผ่าน

10.1 ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านเพื่อการเข้าใช้บริการไว้เป็นอย่างดี และปลอดภัย ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดความเสียหาย แก่เว็บไซต์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ อันเนื่องมาจากข้อมูลและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการถูกใช้โดยบุคคลอื่นใด โดยไม่ใช่เกิดจากการกระทำหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการ

10.2 ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ บัญชีของผู้ใช้บริการ

10.3 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านใดๆ ผู้ใช้บริการสามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ทางผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ให้บริการจะทำส่งลิงก์ สำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ และแจ้งให้ทราบทางอีเมล

10.4 หากผู้ใช้บริการมีความสงสัยว่าข้อมูลหรือรหัสผ่านได้ถูกขโมย ให้ผู้ใช้บริการดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที และจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบด้วย


11. ข้อตกลงของผู้ใช้บริการในการเก็บรักษาข้อมูลและเนื้อหาที่มีความเป็นส่วนตัว

11.1 ผู้ใช้บริการจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่ผู้ให้บริการได้รับมาไม่ว่าทางใดๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะปฏิบัติตามกฏหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย

11.2 ผู้ใช้บริการต้องยอมรับที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ เว็บไซต์ inCart.co (Privacy policy) ของผู้ให้บริการและจะปฏิบัติตาม Privacy policy ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย


12. ข้อตกลงในการใช้ ธีม (Theme) บนเว็บไซต์ และโดเมนเนม (Domain name)

12.1 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของชุดธีม(Theme)บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการยังคงเป็น ของผู้ออกแบบ(ผู้ให้บริการ)

12.2 หากผู้ใช้บริการติดตั้งชุดธีม(Theme)ใหม่ หรือได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือทำให้เกิดความเสียหาย ต่อธีม(Theme) หรือชุดหน้าจอ,หน้าเว็บไซต์และองค์ประกอบแบบรูปภาพต่างๆ หรือ UI(User Interface) ของผู้ใช้บริการ ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ

12.3 ผู้ให้บริการมีสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนโดเมนเนม (Domain name) incart.co ของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่พบว่าผู้ใช้บริการใช้โดเมนเนม(Domain name) ที่อาจถูกโต้แย้งสิทธิในชื่อทางการค้าหรือชื่อของผลิตภัณฑ์, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ หรือทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆของบุคคลอื่น โดยจะดำเนินการภายหลังจากที่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีสิทธิดังกล่าวไม่ว่าในฐานะเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องส่งหลักฐานเพื่อยืนยันสิทธิดังกล่าวตามกฎหมายให้ผู้ให้บริการโดยเร็ว เช่น หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน


13. ข้อตกลงในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่เข้าสู่ระบบเป็นเวลานาน

เนื่องจากการใช้บริการผู้ใช้บริการจะสามารถตั้งชื่อที่อยู่เว็บที่ใช้ค้นหาหน้าเว็บที่เฉพาะเจาะจง หรือ URL (Universal Resource Locator) สำหรับร้านค้าเป็นของตนเองได้ เช่น https://example.incart.co/example ซึ่งผู้อื่นที่ต้องการเปิดร้านหรือเปลี่ยนชื่อ URL ก็จะไม่สามารถใช้ชื่อ URL นี้ซ้ำได้ ดังนั้น หากผู้ใช้บริการ ไม่ได้เข้าสู่ระบบร้านค้าในเว็บไซต์ "www.incart.co" หรือไม่มีการซื้อขายสินค้าในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะดำเนินการยกเลิก URL เพื่อให้ผู้ใช้บริการรายอื่นสามารถใช้งานแทนได้ โดยจะดำเนินการดังนี้

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่มีการเข้าสู่ระบบร้านค้าออนไลน์ inCart.co หรือไม่มีการซื้อขายสินค้า เป็นเวลาต่อเนื่องกัน 3 เดือนแล้ว ดังนี้ผู้ให้บริการมีสิทธิปิดบัญชีสมาชิกระบบร้านค้าออนไลน์ลงชั่วคราวหรือปิดกั้นการเข้าถึงร้านค้าออนไลน์ของผู้ใช้บริการชั่วคราว ซึ่งกรณีนี้หากยังไม่เกินกว่า 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการดำเนินการดังกล่าว ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาเปิดบัญชีหรือเปิดร้านค้าออนไลน์ได้เอง

หากเกินกว่า 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการใช้สิทธิดำเนินการดังกล่าวแล้วนั้น ผู้ให้บริการมีสิทธิปิดบัญชีสมาชิกระบบร้านค้าออนไลน์ และยกเลิกการใช้ชื่อ URL ของร้านค้าของผู้ใช้บริการทันที ซึ่ง URL ดังกล่าวจะถูกเปิดต่อสาธารณะเพื่อผู้ใช้บริการรายอื่นจะสามารถขอใช้งานชื่อ URL ดังกล่าวแทนได้


14. ข้อตกลงในการระงับการให้บริการ ชั่วคราว

ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการใดๆ เป็นการชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน 7 วัน เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์หรือระบบร้านค้าออนไลน์ inCart.co หรือเพื่อการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือการใช้งานของผู้ใช้บริการ หรือมีเหตุผลอื่นที่สมควร เป็นต้น


15. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

ผู้ให้บริการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงนโยบายตลอดจนกำหนดเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ และการระงับหรือหยุดให้บริการ โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้


16. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น

ผู้ให้บริการน้อมรับแนวคิดและ / หรือคำแนะนำเกี่ยวกับพัฒนา หรือเพิ่มเติมการให้บริการ การเปิดเผยความคิด คำแนะนำ หรือสิ่งที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงรายละเอียดการตรวจสอบการให้บริการ (เรียกรวมกันว่า "คำติชม")

คำติชมและข้อมูลต่างๆ ที่ให้กับผู้ให้บริการในทุกรูปแบบนั้น จะถือว่าเป็นสิทธิของผู้ให้บริการ ที่จะใช้ข้อเสนอแนะดังกล่าวได้ตามต้องการ หรือดัดแปลง เพิ่มเติม โดยไม่จำเป็นจะต้องขออนุญาต

คำติชมและข้อมูลต่างๆจำเป็นที่จะถูกต้องที่สุด ตามความรู้ ความสามารถ และจะต้องไม่ประกอบ ไปด้วย การลามกอนาจาร, ข่มขู่ข่มเหง, หมิ่นประมาท, ล่วงล้ำละเมิดความเป็นส่วนตัว, ละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา รวมทั้งไม่เป็นอันตราย ต่อบุคคลที่สามหรือก่อความเสียหาย ใดๆทั้งสิ้น

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ในการลบ หรือ แก้ไข คำติชมการให้บริการ ของบุคคลใดๆก็ตาม


17. ความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล

ผู้ให้บริการมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและข้อมูลบุคคลของลูกค้าของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้การจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ inCart.co นั้น อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ incart.co (Privacy policy) ของผู้ให้บริการ

`